JOGI KÖZLEMÉNY

Az Altofe weboldalait az Altofe Kft. - a továbbiakban - Üzemeltető működteti. Az Altofe oldalak az Internet közcélú hálózatán a http://www.altofe.hu és http://www.infrcsap.hu oldalakon érhetők el. Az Altofe oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Az Altofe oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.

1. SZERZŐI JOGOK
Az Altofe website felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

2. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI
A kért termékek személyes átvétele után, amennyiben az hibátlan, működőképes, de valamilyen oknál fogva a vásárló céljaink nem felel meg, az 72 órán belül, hiánytalan és kifogástalan állapotban visszahozható, és értékegyezetéssel levásárolható. Pénz visszafizetésére lehetőség nincs, ezt semmilyen törvényi kötelezettség nem írja elő.

3. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az általunk forgalmazott áruk részletes jellemzői az árucikk információs oldalán érhetők el. Az Altofe oldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért felelősséget nem áll módunkban vállalni, de természetesen mindent megteszünk az adatok pontosságáért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát az Altofe oldalakon található, és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az Altofe oldalak, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az online képrendelésben való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a weblaphoz való csatlakozás miatt következett be.

Az Üzemeltető bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt, szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait illetve a weblapot, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a weblapon. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Az Üzemeltető szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

4. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK
Előfordulhat, hogy az Altofe oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de az Altofe oldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót, ahol az adatok megadására sor került.

Az Altofe oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy az Altofe oldalakat milyen gyakran látogatják a felhasználók. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A felhasználó által a regisztráció során megadott, és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten az Altofe oldalakon való nyilvános közzététel céljából történt (például hirdetés).

Az Altofe oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, az Altofe oldalakon feltüntetett, felhasznált és az Altofe oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

Az Üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét az Altofe oldalakon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, az Altofe oldalak használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot hogy az elhelyezett hirdetéseket, azok tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa. Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért, ideértve az Altofe oldalakon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Az Altofe oldalak megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az Altofe oldalakat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által az Altofe oldalak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.